STADGAR /DAGORDNING

   

 

 

 

                                                                                                                                                                        Stadgar

för

Föreningen Blekinge Sjöfartsmuseum i Karlshamn

Stadgar utarbetade, föreslagna och godkända vid extra föreningsmöte i

Karlshamn 2012-11-14 samt slutgiltigt beslutade vid föreningens årsmöte i

Karlshamn 2013-03-25.

De nya stadgarna ersätter de tidigare gällande från 1991-03-26.

§ 1 Namn och hemort

Föreningens namn är Blekinge Sjöfartsmuseum och dess hemort är Karlshamn

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att inrätta och upprätthålla ett museum för sjöfart,

benämnt Blekinge Sjöfartsmuseum, att befordra forskning inom civila

sjöhistoriska områden samt att på lämpligt sätt medverka till dokumentation av

sjöfart med tyngdpunkt till Blekinge. Föreningen avser inte att genom sin

verksamhet bereda ekonomiska fördelar åt sina medlemmar.

§ 3 Medlemskap

I föreningen kan som medlemmar inträda personer, som vill främja föreningens

verksamhet och som erlägger föreskriven avgift.

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen och

gottgöres därvid ej för eventuellt erlagd medlemsavgift.

§ 4 Medlemsavgift

Medlem erlägger årsavgift som fastställes av årsmötet för det kommande

verksamhetsåret.

§ 5 Beslutande och förvaltande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsmötet. Föreningens förvaltande organ

är styrelsen.

§ 6 Föreningsmöten

Medlemmars rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas

på föreningsmöten.

Årsmötet, som skall hållas inom Blekinge län under mars månad, skall utlysas

minst två veckor före utsatt datum. I kallelsen skall upptas de ärenden som mötet

skall behandla. Kallelse till extra föreningsmöte utfärdas av styrelsen senast en

vecka före mötet, antingen genom annons i lokaltidningarna eller per brev till

varje medlem. Extra föreningsmöte skall utlysas då styrelsen finner det

behövligt eller då minst 1/3 av medlemmarna gjort skriftlig framställan härom.

Valberättigad och valbar till varje funktion inom föreningen är medlem som

införts i föreningens matrikel. Enskild medlem äger en röst. Enskild medlems

rösträtt kan utövas av ombud med skriftlig fullmakt.

Styrelseledamot har ej rätt att deltaga i val av revisorer. Omröstning vid

föreningsmöte avgörs genom enkel majoritet, utom när det gäller i §11 och §12

omnämnda frågor. Vid lika röstetal avgöres genom lottning. Vad som här sägs

om extra föreningsmöte gäller även årsmöte.

§ 7 Årsmötets uppgift

Vid årsmötet handlägges följande ärenden:

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän vid mötet.

2. Prövning av kallelse till mötet.

3. Redogörelse för styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse och

bokslut för verksamhetsåret.

4. Redogörelse för revisorernas granskning.

5. Fastställande av bokslut och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Fastställande av medlemsavgift.

7. Val av ordförande för föreningen.

8. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

9. Val av revisorer och suppleanter.

10. Val av valberedning.

11. Övriga frågor

§ 8 Styrelse

För förvaltningen av föreningens angelägenheter finns en styrelse om sju

ledamöter och tre suppleanter, som skall vara medlemmar i föreningen.

Suppleanterna kallas till styrelsens sammanträden men har endast i de fall de

ersätter ordinarie ledamöter rösträtt i styrelsen. Föreningens ordförande väljs av

årsmötet för ett år i sänder. Ordinarie styrelseledamöter väljs på två år i sänder,

räknat från årsmöte till och med årsmöte, varvid eftersträvas att val av hälften av

ledamöterna sker varje år. Suppleanterna väljs på ett år. Avgår någon inom

mandattiden tillämpas fyllnadsval till mandattidens utgång.

Styrelse utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen skall handha föreningens ekonomi. För varje kalenderår skall styrelsen

avge årsredovisning med resultaträkning, balansräkning och

verksamhetsberättelse. Ordföranden leder förhandlingarna vid styrelsens

sammanträden och har ansvaret att vid behov representera föreningen. Vice

ordföranden företräder ordföranden vid förfall av denne. Sekreteraren skall sköta

föreningens korrespondens, förvara föreningens handlingar och dokument samt

föra protokoll vid föreningsmöten och styrelsesammanträden.

Kassören skall föra föreningens räkenskaper, samla och bokföra alla

verifikationer, uppbära avgifter samt föra matrikel över medlemmar. Senast en

månad före utsatt årsmöte skall räkenskaperna med resultat och balansräkning

vara tillgängliga för revisorerna för granskning.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då denne anser det

behövligt, eller då minst två styrelseledamöter så begär. Styrelsen är

beslutsmässig då ordföranden eller vice ordförande och tre ledamöter är

närvarande. Vid omröstning inom styrelsen gäller enkel majoritet. Vid lika

röstetal avgör ordförandens röst. Styrelseledamot, som ej deltagit i visst

styrelsebeslut eller som anmäler reservation mot sådant, är fri från det ansvar

detta beslut kan medföra.

Styrelsen kan upprätta arbetsgrupper för specifika frågor.

§ 9 Tecknande av föreningens namn

Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 10 Bokslut och revision

Föreningens verksamhet och räkenskaper skall granskas av två revisorer. Dessa

utses årligen jämte en suppleant av årsmötet.

Berättelse över granskningen skall lämnas till och behandlas på årsmötet.

§ 11 Ändring av stadgarna

I frågor beträffande antagande och ändring av stadgar erfordras för beslutets

giltighet att frågan behandlas och beslut fattas vid två på varandra följande

föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara

årsmöte. För beslut i stadgefrågor erfordras 2/3 majoritet.

§ 12 Upplösning av föreningen

För föreningens upplösning erfordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra

följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Fattas beslut om

upplösning av föreningen, skall dess egendom och övriga tillgångar tillfalla

annan organisation med liknande ändamål, som äger förutsättningar att

vidmakthålla museiverksamheten och som har sin verksamhet inom Blekinge

Välkommen

Välkommen till www.sjofartsmuseet.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

http://www.sjofartsmuseum.se/

 

 

Välkommen till Blekinge Sjöfartsmuseum.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.